PROFESJONALNE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
::
::
::
::
Polityka prywatności serwisu www

     Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą naszego serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926).

      Korzystanie z zamieszczonych w serwisie materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez Connected sp. z o.o. na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

     Connected sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego serwisu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. Connected sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nich nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.

    Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zamieszczone w celach informacyjnych i są zaproszeniem do zawarcia umowy.

Dane Osobowe

      W czasie korzystania z niniejszego serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Polityka prywatności Connected sp. z o.o.

Polityka Prywatności to zbiór informacji  opisujący reguły bezpieczeństwa danych, z którego dowiecie się Państwo kto jest administratorem Waszych danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Państwa dane, a także jakie prawa w związku z ich przetwarzaniem Państwo posiadacie. 


Niniejszą Politykę Prywatności stworzyliśmy tak, aby znalazły się w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”).


Ilekroć poniżej mówimy o danych, mamy na myśli podane nam przez Państwa lub uzyskane przez nas z innych źródeł dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres email czy numer telefonu, NIP itp.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Connected Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Królewskiej 57 30-081 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Krakowa XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000314669, NIP: 679-29-90-026 o kapitale zakładowym w wysokości 180 000 zł   

Kontakt z administratorem danych

Aby skontaktować się administratorem państwa danych osobowych, prosimy o przesłanie maila na adres: odo@connected.pl z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”, lub o kontakt telefoniczny pod numerem 12 312 13 01.

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą lub są przetwarzane w procesach do których są niezbędne. W każdym przypadku staramy korzystać z minimalnej ilości danych, jedynie po to aby przetworzyć określony zakres czynności. Możemy założyć następujące grupy danych:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:


a) działania poprzedzającego zawarcie umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;


2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Connected Sp. z o.o. tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:


a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
b) wykonywania akcji marketingowych
c) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu
d) dochodzenia roszczeń;3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:


a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej lub zawarte w bazie danych Administratora
b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub  siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)

Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie: http://connected.pl/polityka-prywatnosci


c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Connected Sp. z o.o.
d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Connected Sp. z o.o., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Connected Sp. z o.o. 
e) marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych transmisyjnych dotyczących np. wykonywanych i odbieranych połączeń telefonicznych lub transmisji danych w Internecie, w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych świadczonych abonentowi przez Administratora.


Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez Connected Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. dekoder, telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).

Obowiązek podawania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niektóre z nich mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa.Jakie dane są przetwarzane

W zależności od celu naszych działań, lecz w zdecydowanej większości, przetwarzamy Państwa dane niezbędne do :

Nawiązania kontaktu celem rozpoczęcia współpracy - z założenia są to dane kontaktowe typu: numer telefonu, adres e-mail

Podpisania umowy współpracy - dane konieczne do zawarcia umowy w świetle prawa: dane osobowe osób decyzyjnych, numery NIP, REGON, KRS  lub w przypadku umów z klientami indywidualnymi również z dowodów osobistych.

Działań księgowych, finansowych lub reklamacyjnych w związku ze świadczonymi usługami - w większości przypadków są to te same dane które pozyskaliśmy od Państwa na etapie zawarcia umowy współpracy.

Działań serwisowych (w tym analiz) dla zachowania jakości usług lub usuwania awarii - statystyki wykorzystania usług, dane kontaktowe osób technicznych, administratorów budynków lub innych koniecznych danych niezbędnych do przywrócenia usług.

Działań związanych z dochodzeniem roszczeń - w większości przypadków są to te same dane które pozyskaliśmy od Państwa na etapie zawarcia umowy współpracy.

Innych działań w trakcie świadczenia dla Państwa usług (np marketingowo - promocyjnych, proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub  siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) - w większości przypadków są to te same dane które pozyskaliśmy od Państwa na etapie zawarcia umowy współpracy.

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Państwa dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy o tym i poprosimy o zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
1. zawarcie i realizacja umowy, lub
2. wyrażona przez Państwa zgoda, lub
3. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub
4. spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od rodzaju świadczonej przez nas usługi są to m.in.:


Ustawa z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych
Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości
Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Ustawa z dnia 16.07.2014r. Prawo telekomunikacyjne


Państwa dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane najkrócej, jak to możliwe.
Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

1. W oparciu o wyrażoną zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu odwołania wspomnianej zgody, jednak nie dłużej niż 2 lata od czasu pozyskania Państwa zgody w przypadku gdy jeszcze nie zawarliśmy umowy współpracy.

2. Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki wspomniany interes będzie zasadny. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Państwa dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż 2 lata od czasu pozyskania Państwa zgody w przypadku gdy jeszcze nie zawarliśmy umowy współpracy.

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy oraz wypełnieniem obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Connected Sp. z o.o.
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub innych);